Writer básico: Formatear Páxinas

Nesta entrada imos a mirar as posiilidades de formateo coas que contan as páxinas, e imos pretender seren quen de:

 • Manexar os diferentes estilos de páxina para os nosos documentos que podemos definir no procesador de textos Writer de LIbreOffice.
 • Engadir cabeceiras, pés de páxina, numeración, saltos ou outros elementos de configuración de páxina no lugar adecuado e establecendo as distincións necesarias nas diferentes partes do documento.
 • Manexar os diferentes modos de visualización dun documento para enfrontarnos ao seu deseño e para acceder á visualización de resultados previa á impresión.

Cando abrimos o Writer a propia aplicación xa nos ofrece un formato predeterminado de páxina que é o que se emprega en numerosas ocasións por defecto na creación de documentos, pero si pola razón que fora este formato non che parece adecuado, podes modificalo o teu xeito.
Para isto debemos deternos nas funcionalidades que a aplicación nos ofrece para enfrontarnos á configuración do tipo de páxina.
Para traballar o formato de páxina en Writer dirixímonos á Barra de menú> Formato > Páxina e mostrarásenos o cadro de diálogo de Estilo de páxina.

Formato de Papel e Marxes.

Ferramantas formato writer

Seguir lendo Writer básico: Formatear Páxinas

LibreOffice Writer Básico: As fontes

Obxectivos do artigo

 • Coñecer as funcionalidades da edición de texto de Writer de LibreOffice en canto a fontes, parágrafos, bordes e sombras, numeración e viñetas e tabulacións.
 • Tirar o máximo rendemento do manexo destas funcionalidades para aplicalas aos nosos textos co fin de obter mellores presentacións de documentos.
 • Familiarizármonos coas diferentes xeitos de acceder ás funcionalidades de Writer en canto á edición de parágrafos, numeración e viñetas ou uso de caracteres.
 • Experimentar cos nosos documentos e cos diferentes xeitos de presentación de contidos para aproveitar ao máximo as funcionalidades de Writer para mellora de parágrafo, tabulacións, etc.

As Fontes:
Unha das características máis importantes dos procesadores de texto é a súa capacidade para utilizar diferentes tipos de letras ou fontes.

O tipo de letra e o seu tamaño máis habitual pode marcarse como característica predeterminada. Estas opcións elixidas serán as usadas ao cargar o programa mentres non se especifiquen outras diferentes.

libre office writer tipos e tamaños de letra writer-640x640

x

 

 

 

 

 

 

De todos xeitos, todos os efectos posibles están o alcance do rato no menú de formateo. Non debemos mais que seleccionar o texto e aplicar o efecto desexado.

writer ferramentas edicion-640x640

 

 

 

 

 

 

 

Ainda que todas esas opcións tedelas dispoñibles seleccionando un texto e pican o botón dereito. Ahí tedes os mandos do avión.

librreoficce writer ferramentas edicion boton dereito

 

 

 

 

 

 

 

 

Dende formato>>paragrafo, ou o menú que se desplega ó pulsar o botón dereito, podemos tamén crear recadros e sombras de texto. O mesmo efecto podese realizar sobre as páxinas accedendo a formato>>páxina.

Ferramentas LibreOffice Writer sombras recadros
Con unha zoa de texto seleccionada, accedendo ó menú formato>>caracter, ou ben no  menú do  botón dereito indo a caracter, temos interesantes posibilidades. Probas sen medo e observa os resultados.

ferramentas texto writer carácter
Resumindo:

 • Unha das características máis importantes dos procesadores de texto é a súa capacidade para utilizar diferentes tipos de letras ou fontes.
 • O espazo entre caracteres permite ensanchar ou estreitar o espazo que ocupa un texto por medio da variación do espazo entre letras.
 • LibreOffice Writer permite diferentes opcións para alternar o formato dun texto seleccionado cambiando a combinación das letras maiúsculas e minúsculas.
 • O formato do parágrafo permite múltiples opcións de sangrías e espazamentos, aliñamento ou numeración de parágrafos.
 • Un bordo pode ser un cadro que rodea un parágrafo ou varios, por todos os seus lados. Tamén pode ser unha liña que resalta un parágrafo o varios. O sombreado, pola contra, establece unha sombra en diferentes posicións dun parágrafo seleccionado e pode incluír ou non bordos, sen afectar á cor dos caracteres.
 • Os bordos poden ser aplicados dun xeito sinxelo e moi similar ás páxinas. Para facer isto imos ao menú Formato > Páxina e na nova ventá que se amosa na pantalla facemos clic na pestana Bordo.
 • As sombras poden ser útiles para mellorar a presentación do documento e conseguir así un efecto de relevo. Writer permítenos elixir tanto a distancia da sombra ao bordo como a cor da mesma.
 • As tabulacións son posicións fixas ás que se despraza o cursor cando pulsamos a tecla TAB. Cando precisamos inserir texto en columnas ou táboas poden ser moi útiles as tabulacións. Writer ten definidas, por defecto, tabulacións cada 1,25 cm pero podemos establecer tabulacións nas posicións que desexemos. E podemos definir tamén a aliñación de cada tabulación.

 

Catálogo de Software Livre

Recopilación de Software Livre para Windows e Linux recopilada por  Bartolomé Sintes Marco – de cdlibre.org

¿Coñeces algún programa libre que non esté listado? ¡ Agraderemos túa aportación!

Autor: Bartolomé Sintes Marco – cdlibre.org

Última actualización: 19 de octubre de 2014
Creative Commons License Esta obra está baixo unha licenza Creative Commons.

Texto Artístico con LibreOffice Writer

Objetos de texto gráfico em documentos

(Traducción ILG pendente de financiación ou voluntariado –contacta-)

Quando estamos elaborando algum  documento, seja texto, planilha ou apresentação, é necessário criar objeto de texto gráfico. No LibreOffice existe o recurso chamado “Frontwork”, onde você pode decorar um pouco mais o seu documento.

Descarga o LibreOffice para o teu computador.

Para acessar esse recurso, é necessário que a barra de ferramentas de desenho esteja ativada. A barra de ferramentas de desenho pode ser ativada nos módulos Writer, Calc, Impress e Draw.
Para ativar a barra de ferramentas,clique no menu Ver >Barra de ferramentas > Debuxo.
letra artistica libreofficeNa barra de ferramentas Debuxo aparecem vários ícones formas diversas, setas, textos explicativos,entre outros. O recurso Fontwork é ativado através do ícone com arepresentação da . Veja o ícone na figura da beira.
Ao clicar no ícone do Fontwork será exibida a janela Galeria do Fontwork com diversos estilos de objetos de texto gráfico. Veja na ilustração a seguir:

texto artístico, libreoffice

Selecione o estilo desejado e clique no botão O OK.
Na área de trabalho, aparecerá o objeto de texto selecionado, com o texto “Fontwork”
Selecione o texto do objeto e digite a palavra desejada. Para confirmar o novo conteúdo, clique fora do objeto.

Para modificar o texto deste objeto, clique duplo sobre ele. Aparecerá um texto em miniatura, no centro do objeto, na cor preta. Você perceberá que o cursor do mouse estará piscando. Esse será o momento de digitar a palavra desejada. Veja a ilustração a seguir com o exemplo:

texto artistico word
Pronto, seu texto já foi modificado. É claro que mais modificações podem ser feitas em seu objeto, mas para isso, é necessário clicar em cima do objeto para que as barras de ferramentas de preenchimento e da Fontwork fiquem visíveis.
O objeto Fontwork esta selecionado quando você vê exibidas as alças ao redor dele.
Navegando pela interface, veja o que é ativado quando o objeto está selecionado.
Para ativar a Barra Lateral, vá em Ver > Barralateral.

Com a barra lateral ativada e o objeto Fontwork selecionado, esta tela será exibida:
(Área, Liña e Posición/Tamaño)

formateo texto artistico libreoffice
Nesta barra de ferramentas existem muitas opções. Encostando o ponteiro do mouse em cada uma delas, aparecerá uma caixa de diálogo com as informações de cada uma. (en Xfce 14.10 non)

Se você estiver com a Barra Lateral ativada, é possível ver as propriedades do objeto.
Uma dica importante para redimensionar um objeto ou uma imagem, mantendo a proporção do tamanho é clicar uma vez no objeto para selecionálo. Encoste o ponteiro do mouse em uma das alças laterias (cor azul).
Você verá que o ponteiro do mouse ficará com a seta invertida. Ao mesmo tempo, aperte a tecla Shift, segure e clique no botão esquerdo do mouse e arraste. Você verá que o seu objeto será redimensionado proporcionalmente.

Após atingir o tamanho desejado, solte a tecla Shift (TEn en conta que vaise manter a proporción da imaxe)

Agardo que sexavos de utilidade.

Adaptación do artigo escrito por  Eliane Domingos de Sousa na Revista LibreOffice Magazine. Outubro 2014

Curriculum vitae con LibreOffice

O que as veces pasa cando unha quere facer un Curriculum Vitae un pouco distinto é que é necesario crear taboas, e si unha non está moi afeita pode ser algo lioso. (Se ainda non tes o LibreOffice podelo descargar dende este enlace) Para facilitar o traballo traducimos uns modelos de Curriculum, que solo tes que completar cos teus dados e poñerlle a túa fotografía.

Curriculum Simple con Taboa Esquerda:(Descargar)

Menú importar imaxe libreofficeCando teñas descargado o ficheiro, e si crees que che gusta, enche os teus datos persoais e académicos nos espazos adicados a elo …. e sube unha fotografía ó documento.

 

 

 

 

 

 

Para elo dirixete a >>inserir >> Imaxe >> Do Ficheiro e escolle a túa mellor fotografía.

menú inserir imaxe libreoffice Unha vez que a imaxe está no documento (agora arranxamos o tamaño !!!) Facemos click co botón dereito sobre  a imaxe, >> imaxe e poñemola ó tamaño de una foto de carné. ( 32 x 26 mm. ) Clcik botón dereito do rato>>imaxe>>aliñar>>dereita (ou esquerda, iso xa é cousa túa XD!!  ) curriculum openoffice

Curriculum con nome destacado (Descargar)

Nete modelo de Curriculum  tes que facer o mesmo coa foto que no exemplo de arriba. Importar unha fotografía, poñela a tamaño carné e aliñala a dereita (ou a esquerda, como ti queiras… XD)

curriculum OpenOffice

LibreOffice: Instalación

Microsoft word
Esta versión de Word está proibido utilizala no teu comercio, na túa ong , nin en organismos gubernamentais

O LibreOffice, xunto con  outros editores de texto, nos da as catro liberdades:Ser usado para calqueira proposito, estudar o seu funcionamento, redistribuilo e melloralo; pero ademais foi pioneiro en buscar (e atopar) un standar de ficheiros que non estivera baseado en lingoaxes propietarias, de xeito, que non compre estar suxeita a unha licenza de uso restritivo para poder ser usado. Este foi o formato ODT.
O Open Document Format for Office Applications (ODF) Documento de Formato Aberto para Aplicações Empresariais (DFA -AE), também conhecido como OpenDocument (OD) Documento Aberto (DA), é uma forma de arquivar usado para armazenamento e troca de documentos de escritório, como textos, folhas de cálculo, bases de dados, desenhos e apresentações.
Este formato foi desenvolvido pelo consórcio OASIS baseia-se na linguagem XML. O ODF é um formato aberto ao público e foi aprovado como norma ISO/IEC em 8 de Maio de 2006 (ISO/IEC 26300).1
O ODF foi o primeiro formato de documentos editáveis de escritório a ser aprovado por uma instituição de normalização independente.

O formato ODF foi desenvolvido por uma grande variedade de organizações, sendo possível aceder livremente às respectivas especificações. Isto significa que o ODF pode ser implementado em qualquer sistema, seja ele de código aberto, seja contrário a isto, sem ser necessário efetuar qualquer tipo de pagamento ou estar sujeito a uma licença de uso restrito.
O ODF constitui-se como uma alternativa às formas de documentação que são propriedade de empresas privadas, sujeitos a licença de uso restrito ou onerosas, permitindo a organizações e indivíduos escolherem as aplicações para escritório que mais lhes convêm para lidar com os arquivos guardados que o ODF lhes oferece. O formato é independente de plataforma e fornecedor tornando-o adequado ao arquivo de documentos a longo prazo. (Wikipedia)

Introducción o  LibreOffice.

Para operar co programa, debemos previamente descargalo. Imos pois á páxina de descargas, escollemos a nosa versión de Sistema Operativo e baixamos a última versión estable. Completamos todos os datos que nos piden (ou podes deixalo para mais adiante si prefires) e abrimos o programa.

Instalación de LibreOffice en Mac

Seguir lendo LibreOffice: Instalación

Libre Office

Microsoft word
Esta versión de Word está proibido utilizala no teu comercio, na túa ong , nin en organismos gubernamentais

LibreOffice é unha completa suite ofimática de calidade profesional que se pode descargar e instalar de balde.

Hai unha gran base de usuarios de LibreOffice satisfeitos en todo o mundo, e está dispoñíbel en máis de 30 idiomas e para todos os principais sistemas operativos: Microsoft Windows, Mac VOS X e Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Mandriva, Suse, …) .

Pode descargar, instalar e distribuír LibreOffice libremente, sen temor a infrinxir dereitos de autor.

Que podemos salientar de LibreOffice?

LibreOffice é un paquete de productividad de oficina maduro e repleto de características con algunhas vantaxes moi notábeis:É gratuíto – non se preocupe por custos de licenza.

 • Sen barreiras de idioma – está dispoñíbel nun gran número de idiomas, cada vez con máis e por suposto co galego.
 • Licenza pública LGPL – pode usalo, personalizalo, modificalo e copialo con asistencia de usuario de balde e asistencia técnica de persoas involucradas na nosa activa comunidade global e no noso gran e experimentado equipo de desenvolvemento.
 • LibreOffice é un proxecto de software libre (SwL) gobernado pola comunidade: o desenvolvemento está aberto a novos talentos e novas ideas, e o noso software é probado e usado a diario por un grande e devota comunidade de usuarios; vostede tambien pode contribuír e influenciar o seu desenvolvemento futuro.

  Seguir lendo Libre Office

Proceso Textos: Abiword

AbiWord é o compeñente de proceso de textos de  un proxecto mais grande chamado “AbiSource”  que ten como obxectivo o desenvolvemento de unha Suitte ofimática mutiplataforma. Tamén está integrado no proxecto Gnome Office.
AbiWord é un programa de código aberto, e ten versións para os diversos sabores Un*x e Windows.

AbiWord é un exemplo práctico de un programa coas funcionalidades habituais de un procesador de textos e que nos permite ademais traballar en máquinas modestas.

Na captura de abaixo podemos ver as funcións básicas do programa, listo para editar.

ABiword Ferramentas

Este enlace leva a Páxina de Axuda de Abiword

Outras funcionalidades de Abiword:

Abicollab:

Esta función permitiría traballar co mesmo documento a distintas persoas, pero non a vez, como facíamos co TitanPad, senon cada un nunha instancia executandose na propia máquina, polo que é necesario ter instalado o Abiword no noso ordenador para traballar con esas funcións.
A favor: 100 Mb de almacenamento gratuito.

Partillar arquivos abicollab abiword
Paritllando arquivo en Abicollab

Integración con GIMP:

Pode editarse directamente unha imaxe incrustada nun documento co GIMP. Compre ter Gimp instalado.

Rexistrate e atopamonos no  punto de encontro de esta aplicación.
En Abicollab estamos no grupo “Tallerlivre

Licencia Creative CommonsCultura e Software Libre por Manuel Freiría distribuese baixo unha Licenza Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.